+ เพิ่มบทความใหม่

จังหวัด พะเยา

กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

แต่เดิมเป็นอำเภอหนี่งของจังหวัดเชียงราย ภูมิประเทศของจังหวัดพระเยาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา และในพื้นที่ ใจกลางเมืองพะเยา  มีทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ และอันดับ 4 ของประเทศไทย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชอยู่บริเวณนั้น  จึงมีประเพณีที่หารดูที่ไหนไม่ได้ เป็นแห่งเดียวในโลก คือประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำ ในวันมาฆะบูชา

ดอกไม้ และต้นไม้ประจำจังหวัดเป็นชนิดเดียวกัน คือ สารภี