+ เพิ่มบทความใหม่

ข้อกำหนดการให้บริการการให้บริการของเว็บไซต์ ( Website Service )

เที่ยวเชียงใหม่.com (www.teawcm.com) เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่พัก รวมไปถึงข้อมูลบริการและธุรกิจ ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในถาคเหนือ ในสื่อที่เป็น บทความ รูปภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหว บนทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการเดิน ทางมาท่องเที่ยวใน ภาคเหนือ และยังเป็นพื้นที่สาธารณะให้ผู้ใช้งานสามารถเผยแพร่ข้อมูล ด้านการท่องเที่ยวต่อสาธารณะได้

บทความ รูปภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหว บนเว็บไซด์ เที่ยวเชียงใหม่.com (www.teawcm.com) ซึงถูกเขียนโดยสาธารณชน เป็นการแสดงข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น มิได้เป็นการให้คำแนะนำ การบังคับ หรือการยืนยันความถูกต้องแต่อย่างใด ผู้ใช้บริการต้องพิจารณาและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเอง ซึ่งทาง เที่ยวเชียงใหม่.com ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และ "ไม่รับผิดชอบ" ต่อข้อความ และรูปภาพใดๆ หากผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆบนเว็บไซด์ สามารถแจ้งกลับมายัง เที่ยวเชียงใหม่.com เพื่อทำการแก้ไขหรือยกเลิกได้ทันที

เที่ยวเชียงใหม่.com ไม่อนุญาติให้มีการนำเสนอข้อความหรือเนื้อหามี่มีการหมิ่นประมาท ทำลาย คุกคาม หยาบคาย ข้อมูลที่เป็นเท็จ การพนัน สื่อลามกอนาจาร การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงการทำให้เสื่ยมเสีย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เที่ยวเชียงใหม่.com ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะแก้ไขหรือยกเลิกเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์ หรือการดำเนิดการทางกฎหมาย ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมาชิกและนโยบายความเป็นส่วนตัว ( Membership and Privacy Policy )

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ตกลงยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านการประมวลผลทางระบบปฎิบัตการของเว็บไซต์ เป็นกรรมสิทธิ์ของ เที่ยวเชียงใหม่.com และทางเว็บไซต์จะปกป้องความเป็นส่วนตัวจาก การนำไปเผยแพร่ภายนอกเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาติ และจะให้ความคุ้มครองความลับอย่างถึงที่สุดภายใต้กฎหมาย ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคล ถูกจารกรรมหรือสูญหาย จากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เที่ยวเชียงใหม่.com ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด ทาง เที่ยวเชียงใหม่.com มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลบางส่วน การกำหนดสิทธิ์อนุญาติการใช้งาน รวมถึงการยกเลิกการเป็นสมาชิกตามเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ( Copyright )

ข้อความ รูปภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎในเว็บไซต์ เที่ยวเชียงใหม่.com เป็นลิขสิทธิ์ของ เที่ยวเชียงใหม่.com การลอกเลียน ปลอมแปลง ดัดแปลง เผยแพร่ ต่อสาธารณชน ให้เช่าต่อ จำหน่าย หรือการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เที่ยวเชียงใหม่.com ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง เที่ยวเชียงใหม่.com สามารถแจ้งยกเลิกหรือดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวทันที กรณีที่มีข้อความรูปภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหวที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ มาปรากฏบนเว็บไซต์ เที่ยวเชียงใหม่.com โดยสาธารณชน ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ทาง เที่ยวเชียงใหม่.com ขอ "ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด" และจะดำเนินการลบออกให้โดยทันที

ข้อห้ามและบทลงโทษ (Prohibitions and Penalties)

บุคคลหรือองค์กรใดที่ได้กระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่เว็บไซต์ เที่ยวเชียงใหม่.com หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรม การปล่อยไวรัส การอัพโหลดข้อมูลที่สร้างความเสียหาย ต่อระบบการทำงาน การละเมิดลิขสิทธิ์ การกระทำที่ผิดกฎหมาย จะถูกดำเนิดการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และฉบับปัจจุบัน

เงื่อนไขการเพิ่มบทความใหม่


ข้อกำหนดในการเพิ่มข้อมูลกับ เที่ยวเชียงใหม่.com เพื่อให้เนื้อหาบนเว็บไซต์มีคุณภาพและประโชยน์ต่อผู้ใช้งานสูงสุด

เที่ยวเชียงใหม่.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลและความคิดเห็น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
เที่ยวเชียงใหม่.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเข้อกำหนดและงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
เที่ยวเชียงใหม่.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า