+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / น่าน


วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา

    ตามหนังสื่อพงศวดารเมืองน่านได้กล่าวถึงความเป็นมาของพระบรมธาตุแช่งแห้งว่าสร้างในสมัยพระยาการเมืองเป็นเจ้าผู้ครองนคร ระหว่าง พ.ศ.1869 - 1902 พระองค์ได้เสด็จไปยังเมืองสุโขทัยเพื่อช่วยพระมหาธรรมราชาลิไท สร้างวัดหลวงอภัย (วัดป่ามะม่วงในปัจจุบัน) เมื่อการ ก่อสร้างทั้งมวลแล้วเสร็จบริบูรณ์ พระมหาธรรมลิไท ได้ถวายพระมหาชินธาตุเจ้า 7 พระองค์ พระพิมพ์เงิน พระพิมพ์ทองอันงดงามประณีตอย่าง ละ 20 องค์ ให้กับพระยาการเมือง เมื่อเสด็จกลับถึงเมืองน่านแล้ว พระองค์ทรงนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลนี้ประดิษฐานไว้ ณ ดอยภูเพียงแช่แห้ง และ ทรงสร้างพระเจดีย์ครอบไว้ หลังจากนั้นเจ้าผู้ครองนครน่านลำดับต่อๆมา ได้ปฏิสังขรณ์ไว้ และสร้างเสริมหลายครั้งหลายครา จนกระทั่งถึงสมัย พระเจ้าศรีสองเมืองได้สร้างเจดีย์องค์ปัจจุบันครอบองค์เดิมแล้วเสร็จเมื่อปีกุน พ.ศ.2164 เดือนมิถุนายน ขึ้น 13 ค่ำ วันศุกร์ ยามเที่ยงวัน

ความสำคัญ

    พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ทั่วไป ทุกปีจะมีงานเทศกาลมนัสการในวันเพ็ญเดือน 6 เหนือ(ขึ้น 15ค่ำเดือน 4 ใต้) เรียกว่างานประเพณี "หกเป็งไหว้พระบรมธาตุแช่แห้ง" สิ่ง สำคัญนอกเหนือจากองค์พระบรมธาตุแช่แห้งแล้ว สถาปัตยกรรมของพระวิหารหลวงวิหารพระไสยาสน์และบันไดนาค ล้วนมีคุณค่าอย่างยิ่งแสดง ให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างเมืองน่านได้เป็นอย่างดี ประวัติของวัดพระบรมธาตุแช่แห้ง มีความสำคัญเกี่ยวข้องเรื่อง ราวของเมืองน่านตลอดเวลา

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

    ลักษณะทางสถาปัตยกรรมขององค์พระธาตุ เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ส่วนฐานทำเป็นทรงหน้ากระดานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่รองรับกับ ฐานบัวลูกแก้วย่อเก็จ ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดานรูปสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยมซ้อนกันลดหลั่นลงมา 3 ชั้น รับชั้นมาลัยเถาสามชั้น องค์ระฆังมี ขนาดเล็กบัลลังก์ทำเป็นแท่นสี่เหลี่ยมย่อเก็จรูปแบบของเจดีย์พระธาตุแช่แห้งคาดว่าได้รับอิทธิพลจากเจดีย์พระธาตุหริภุญไชย หากแต่แก้ชั้นฐาน ปัทม์ย่อเก็จเป็นฐานบัวลูกแก้วย่อเก็จ ฐานหน้ากระดานกลมเป็นหน้ากระดานสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยม และชั้นบัวคว่ำเหนือฐานแปดเหลี่ยมตก แต่งด้วยกลีบบัว หรือลายใบไม้แทน ลายดังกล่าวนี้เชื่อว่าได้รับอิทธิพลจากศิลปะพม่าซึ่งนำมาต่อเติมขึ้นภายหลังเมื่อล่วงเข้าพุทธศตวรรษที่ 24 แล้ว

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
    วัดพระบรมธาตุแช่แห้งถือว่าตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี บนเนินศรีภูเพียงที่สวยงาม ด้านเหนือและด้านหลังจัดตกแต่งเป็นสวนรุกชาติ แช่แห้ง ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ ด้านทิศใต้มีโรงเรียนพระธาตุแช่แห้งซึ่งอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัด เป็นแนวกันชนระหว่างหมู่บ้าน หนองเต่ากับวัด ป้องกันการสร้างอาคารบดบังโบราณสถานได้เป็นอย่างดีด้านหน้าวัด หรือทิศตะวันตก บริเวณบันไดนาคมีถนนหลวงเป็นแนวกั้น เลยออกไปเป็นสุสานและทุ่ง นา ดังนั้น จึงสามารถจัดสภาพภูมิทัศน์ของวัด กำหนดแผนผังเพื่อการพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมศิลปกรรมได้ด ีกว่าแหล่งศิลปกรรมหลายแห่งในจังหวัดน่านที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน
    สภาพปัญหาของแหล่งศิลปกรรม ได้แก่การสร้างหอระฆังซึ่งมิใช่ศิลปะร่วมสมัยติดกับศาลารายด้านหน้าองค์พระธาตุ เกิดความ ขัดแย้งด้านสถาปัตยกรรมล้านนากับสถาปัตยกรรมภาคกลาง ศาลารายด้านทิศใต้ตลอดแนวทรุดตัวลง เกิดการแตกร้าว วิหารพระพุทธไสยาสน์ ขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร มีการนำพระพุทธรูปหรือก่อสร้างพระพุทธรูปเพื่อสักการะบูชา บนฐานตรงหน้าพระอุระของพระพุทธไสยาสน์ ทำให้บดบังความงดงามและเกิดความสกปรก รกรุงรังจากดอกไม้สดและจากการจุดธูปเทียน การเดินสายไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความสว่างภายในบริเวณ พระบรมธาตุแช่แห้งยังไม่ดีพอทำให้ความงดงามของตัวศิลปกรรมด้อยคุณค่าลง

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
    ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดแผนผัง ขอบเขต เพื่อปับปรุงสภาพภูมิทัศน์ทั้งหมดของวัดพระบรมธาตุแช่แห้ง ให้เหมาะสมสวยงาม จัดทำรายงานสภาพชำรุดของศาลารายให้หน่วยงานของกรมศิลปากรรับทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข จัดประชุมชี้แจงให้คณะ สงฆ์ของวัด คณะกรรมการตลอดจนคณะศรัทธาของวัดได้ทราบถึงปัญหาของหอระฆัง และปัญหาของพระวิหารพระพุทธไสยาสน์เพื่อกำหนดแนว ทางแก้ไขและพัฒนาร่วมกันสืบต่อไป ควรติดป้ายเพื่อบอกประวัติความเป็นมาของวัดพอสังเขปทั้งภาษาไทยกลาง ภาษาล้านนา และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เข้าใจ และรับทราบเพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมของท้องถิ่นและของชาติไว้ด้วย
    เอกสารอ้างอิง
    กรมศิลปากร,เมืองน่านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ(กรุงเทพ, 2430) หน้า 85
    สมเจตน์ วิมลเกษม,ตำนานพระธาตุแช่แห้งและวรรณกรรมคร่าวฮ่ำ (เชียงใหม่,2537) หน้า 33

TAGS:
Posted by | 19-09-2557 | 22:06
0 total comment 1 | total like 33,507 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  33,507

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 03/02/2558 16:41:00

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • บ้านหนองเต่า


  Sutat Khrueawongการเดินทาง  ปัจจุบันการเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง สะดวกยิ่งขึ้นเพราะมีถนนหนทางหลวงหมายเลข 1168 สภาพพื้นผิวเจราจร ลาดยางอย่างดี สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล แยกจากสะพานพัฒนาภาคเหนือไปเพียง 2 กิโลเมตร


  Hotel

  ที่พักใกล้เคียง

  Sutat Khrueawongเจ้าของบทความ  Sutat Khrueawong
  Sutat Khrueawong
  143 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  high quality replica
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  watches
  swiss Mechanical mov
  เชียงราย
  high quality swiss r
  ที่พักเชียงใหม่
  christian louboutin
  พะเยา
  เที่ยวเชียงราย
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  moncler
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่