+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / แพร่


พระธาตุพระลอ

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

พระธาตุพระลอ รายละเอียด


พระธาตุพระลอ เป็นโบราณสถานที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับเวียงสอง เมืองโบราณที่กล่าวถึงวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตพระลอ และเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ พระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอสอง ภายในวัดมีรูปปั้นของพระลอ พระเพื่อน พระแพง ประวัติความเป็นมา เิิดิมวัดพระธาตุพระลอนี้เดิมเรียก ธาตุหินส้ม เพราะแต่เดิมก่อนที่จะสร้างพระธาตุนั้นพบว่้ามีซากอิฐและหินกองใหญ่อยู่ หินนี้มีลักษณะเป็นหินส้ม แต่ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น พระธาตุพระลอ การก่อสร้างสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากมีการขุดพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น ดาบ และพระพุทธรูป ซึ่งเป็น ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย หล่อด้วยตะกั่ว รูปแบบเจดีย์เป็นทรงลังกา พ.ศ. 2325 ได้รับพระราชทานวิสุึงคามสีมา พ.ศ. 2521จังหวัดให้สร้างอนุสาวรีย์พระลอ พระเพื่อนพระแพงขึ้นในบริเวณวัด เป็นรูปปั้นของกษัตริย์ทั้งสามพระองค์ที่ถูกทหารยิงด้วยธนูจนสิ้นพระชนม์ ประเพณีการนมัสการพระธาตุพระลอกำหนดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 เหนือของทุกปี พระธาตุพระลอ อยู่ที่ตำบลบ้านกลาง ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1154 กม.ที่ 54 ห่างจากอำเภอสอง ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นพระธาตุเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงความรักอมตะของพระลอแห่งนครแมนสรวง และพระเพื่อน-พระแพง แห่งเมืองสรอง

 เป็นต้นกำเนิดของวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ ซึ่งจัดว่าเก่าแก่ที่สุด สันนิษฐานว่าน่าจะแต่งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น การเดินทาง ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 101 ประมาณ 24 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 103 อีกราว 18 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาสู่อำเภอสองใช้เส้นทางหมายเลข 1154 จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปอีก 3 กิโลเมตรถึงพระธาตุพระลอ

ชุมชนโบราณในจังหวัดแพร่มีกระจายอยู่ในพื้นที่หลายอำเภอ อำเภอที่มีแหล่งชุมชนโบราณตั้งอยู่มากที่สุดคืออำเภอลองและรองลงมาคืออำเภอเมืองแพร่ จึงเป็นสิ่งยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองในเขตพื้นที่ต้นน้ำแม่ยม อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดแพร่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ชุมชนโบราณในจังหวัดแพร่ที่แสดงถึงร่องรอยความเจริญของพื้นที่จังหวัดแพร่ชุมชนแรกที่วังฟ่อนดอทคอมขอนำเสนอคือ เมืองสองหรือเมืองสรอง ตั้งอยู่ที่บ้านต้นผึ้ง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง บนฝั่งแม่น้ำสองหรือแม่น้ำกาหลง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำยมเมืองสองเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑๒๐ ไร่ มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ ๓ ชั้น ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดและคนกลุ่มใดเป็นผู้สร้าง นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าพระเพื่อนพระแพงใรวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ บริเวณพื้นที่ในเขตคันดินซึ่งเป็นกำแพงเมืองลักษณะเป็นเนินดินสูงประมาณ ๔ - ๕ เมตร พบเศษภาชนะดินเผาทั้งชนิดธรรมดา ชนิดเคลือบและชนิดแกร่งเป็นจำนวนมากจากเตาเผาในพื้นที่เมืองพะเยา และปรากฏร่องรอยซากเจดีย์วัดร้าง ๒ แห่ง ปัจจุบันชาวบ้านได้ใช้พื้นที่ทำการเพาะปลูกข้าวโพด ทำสวน ทำให้ซากวัดและเจดีย์ถูกทำลายจนหมดสิ้น ด้านนอกกำแพงเมืองทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีซากเจดีย์เก่าแก่ ในอดีตชาวบ้านเรียกว่าธาตุหินส้ม และเรียกชื่อเมืองนี้ว่า เมืองหินส้ม ปัจจุบันธาตุหินส้มได้รับการบูรณะและสร้างวัดขึ้นโดยให้ชื่อว่า วัดพระธาตุพระลอ เวียงสองหรือเมืองสองหรือเวียงหินส้มนี้ถูกทิ้งร้างมานานนับ ๑๐๐ ปี และได้รับการบูรณะาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕เวียงเทพ ตั้งอยู่ที่บ้านร่องถ่าน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ บริเวณทุ่งนาด้านหลังของโรงเรียนเวียงเทพในปัจจุบัน เวียงเทพหรือเมืองเวียงเทพเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่กว่าเมืองสอง และเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานกว่า ๑๐๐ ปี ตำนานการสร้างเวียงเทพที่ชาวบ้านในท้องถิ่นเล่าต่อกันมาว่าเมืองนี้สร้างขึ้นมาพร้อม ๆ กับเมืองสอง โดยกลุ่มที่สร้างคือพวกม่าน เวียงเทพเป็นชุมชนโบราณที่มัคูน้ำและคันดินล้อมรอบ ๑ ชั้น เมื่อประมาณ ๖๐ กว่าปีที่ผ่านมา

บริเวณเวณเมืองเป็นป่ามีต้นไม้หนาแน่น มีผู้พบภาชนะดินเผาทั้งชนิดธรรมดา ชนิดเคลือบและชนิดแกร่ง ซากสถูปเจดีย์ของวัดล้างภาในแนวกำแพงดิน แต่ปัจจุบันแนวกำแพงดินถูกขุดไถทำลาย เหลือเป็นเนินดินเตี้ย ๆ ปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจน ส่วนซากวัดและเจดีย์ตลอดจนเศษภาชนะที่เคยปรากฏอยู่ถูกขุดไถทำลายจนหมดเพื่อใช้พื้นที่ทำนาที่ตั้งวัดพระธาตุพระลอตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านพระธาตุพระลอ ตำบลบ้านกลาง ห่างจากตัวอำเภอสองประมาณ ๒ กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดแพร่ ๕๑ กิโลเมตร บนฝั่งแม่น้ำสอง มีเนื้อที่รวม ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๕๑ ตารางวา เดิมเป็นวัดร้างอยู่นอกกำแพงเมืองสรองซึ่งเป็นเมืองโบราณที่กล่าวถึงในวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตพระลอ ครั้งอดีตชาวบ้านเรียกว่าธาตุหินส้ม เพราะแต่เดิมก่อนจะมีการบูรณะพระธาตุนั้นมีซากอิฐและหินกองใหญ่มีรสเปรี้ยว ต้นไม้ตลอดแนวเถาวัลย์ปกคลุมจึงเรียกว่าธาตุหินส้ม ราว พ.ศ. ๒๔๖๐ ศรัทธาประชาชนอำเภอสองได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ โดยมีนายส่างไส เป็นหัวหน้าช่างก่อสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ทับองค์เดิมรูปแบบเจดีย์ฐานย่อเก็จลักษณะศิลปะพม่า ขณะนั้นเป็นวัดที่ยังไม่มีพระภิษุจำพรรษา ราว พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นต้นมาทางคณะสงฆ์พร้อมด้วยข้าราชการประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาวัดโดยการสร้างศาลาการเปรียญ หล่อพระพุทธรูปพระประธาน โดยมีชาวบ้านต้นผึ้งเป็นศรัทธาดูแลอยู่ในขณะนั้น ภายหลังราว พ.ศ. ๒๕๐๒ ชาวบ้านต้นผึ้งจำนวน ๗ครอบครัวได้อพยพขึ้นมาบุกเบิกทำไร่ทำนา ใกล้กับวัด ประชากรเพิ่มขึ้นตามลำดับ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทางราชการได้แบ่งเขตการปกครองแยกออกจากบ้านต้นผึ้งเป็นบ้านพระธาตุพระลอ จนถึงปัจจุบัน


ที่มา  http://www.m-culture.go.th/phrae

TAGS:
Posted by | 21-10-2557 | 13:14
0 total comment 0 | total like 774 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  774

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 10/02/2558 10:25:19

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • อำเภอ สอง จังหวัด แพร่


  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง

  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  high quality replica
  ที่พักเชียงใหม่
  พะเยา
  swiss Mechanical mov
  เที่ยวเชียงราย
  watches
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality swiss r