+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ลำปาง


วัดศรีชุม

เที่ยวเชิงวัฒนธรรม

::เครดติรูปภาพจาก: http://lampang.dusit.ac.th/lannaheritage/place_detail.php?pid=22&prov=2

วัดศรีชุมวัดศรีชุมสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2433 ในสมัยรัชกาลที่ 5  โดยคหบดีชาวพม่า ชื่อ จองตะกาอูโย ร่วมกับลูกเขย ชื่อ อูหม่องยี และแม่เลี้ยงป้อม บริบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ถนนทิพย์วรรณ ตำบล สวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามทางด้านศิลปะของพม่ามีพระบรมธาตุ ซึ่งเป็นพระบรมธาตุสีทองเป็นศิลปะแบบพม่าและมอญ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญจากพม่า เมื่อพ.ศ.2449 วัดศรีชุมเป็นวัดที่กรมศิลปากรประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อปีพ.ศ.2524 น่าเสียดายเมื่อวิหารเดิมถูกไฟไหม้เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2535 ได้รับความเสียหายมาก เหลือเพียงความงามที่สวยงามวิจิตรพิสดารที่เน้นศิลปะในด้านการแกะสลักไม้สัก สลักเป็นลายลวดลายการขดและลายเครือเถาห้อมย้อยลงมาคล้ายม่านของทางขั้นบันไดทั้งสองข้าง ที่มีหลังคายื่นออกมาคลุมที่หน้าบันไดเพียงเท่านั้น วิหารหลังนี้จึงต้องสร้างขึ้นใหม่ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม

วัดศรีชุมตั้งอยู่ที่บ้านศรีชุม ตำบลสวนดอก  อำเภอเมืองลำปาง  เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยคหบดีพม่า  ที่เข้ามารับจ้างทำป่าไม้และอาศัยอยู่ในเมืองลำปาง  ตามประวัติของวัดศรีชุมนั้นกล่าวว่าก่อนที่คหบดีพม่าจะสร้างวัดขึ้นนั้น  ที่บริเวณนี้เคยเป็นวัดมาก่อน  แต่เป็นวัดเล็ก ๆ  มีเพียงศาลาบ่อน้ำ  และต้นโพธิ์เท่านั้น  ต่อมาในปี พ.ศ. 2435  คหบดีชาวพม่าจึงได้ทูลขออนุญาตเจ้านครลำปางและสร้างวัดศรีชุมขึ้น  โดยตั้งชื่อเป็นภาษาพม่าว่า  หญ่องไวง์จอง
วัดศรีชุมจัดเป็นวัดพม่าที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อม  กล่าวคือมีทั้งพระวิหาร  พระอุโบสถ  พระธาตุเจดีย์  กุฏิและซุ้มประตูเป็นแบบอย่างพม่าทั้งสิ้นสำหรับพระวิหารซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางวัด  เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้แบบพม่า  กล่าวคือมีหลังคาซ้อนกันหลายชั้น  แต่ละชั้นลดหลั่นกันถึง  7  ชั้นขึ้นไปหาเรือนยอด  ชั้นบนสุดประดับด้วยฉัตรทองคำตัวพระวิหารมีมุขบันไดทางขึ้น 2  ทางทั้งสองมุขมีลวดลายแกะสลักลงรักปิดทองเป็นภาพตุ๊กตาพม่าสลับบนลายเครือเถา  หน้าบันเป็นลายดอกไม้ประดับ  กระจกสี  ส่วนเพดานวิหารแต่ละช่องประดับด้วยตุ๊กตาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ไม่ซ้ำกัน  มีทั้งสิงโต  ปลา  วัว  ลิง  นก  ช้าง  ม้า  เด็ก และเทวดา  นอกจากรูปแบบการก่อสร้าง  การจำหลักไม้และการประดับกระจกอันเป็นศิลปะที่ชีชัดว่า  เป็นแบบพม่าแล้ว   พระประธานที่ประดิษฐานไว้ตรงตำแหน่งที่ตรงกับส่วนที่เป็นหลังคาซ้อนกัน 7 ชั้นบนวิหารนี้  ก็เป็นพระพุทธรูปแบบพม่าปางมารวิชัย  ขัดสมาธิราบ  พระนลาฏต่ำ  พระพักตร์แบน  พระขนงโก่ง  พระนาสิกเป็นสัน  พระโอษฐ์อมยิ้ม  พระหนุมน  พระกรรณยาวและโค้งเล็กน้อยจรดพระอังสา  พระเกศามีเม็ดพระศกละเอียด  ไรพระศกเป็นแถบกว้าง ห่มจีวรแบบห่มคลุม  พระประธานของวัดพม่าในลำปางส่วนใหญ่แกะสลักจากไม้สักทั้งต้นแล้วปิดทอง  แต่ใช่ว่าพระพุทธรูปพม่าจะต้องแกะสลักจากไม้เท่านั้น  บางองค์ก็สลักจากหินอ่อน  ถ้าเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มากก็ใช้วิธีสร้างแบบก่ออิฐถือปูนเช่นเดียวกับพระพุทธรูปของไทย พระวิหารวัดศรีชุมหลังนี้ถูกไฟไหม้เมื่อวันที่  15   มกราคม   พ.ศ.  2535  จึงมีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่โดยถ่ายแบบจากของเดิมทุกประการ  แต่ก็อาจจะงดงามเทียบกับของเดิมไม่ได้ ส่วนพระอุโบสถซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดนั้นมีกำแพงแก้วล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งทางเข้าสู่พระอุโบสถทำเป็นซุ้มประตู  ก่ออิฐถือปูน  หลังคาซ้อนกัน  3  ชั้น  ลักษณะของพระอุโบสถมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุมและมีจตุรมุขหลังคาซ้อนกัน  7  ชั้น  ส่วนยอดประดับฉัตรเชิงชายของหลังคาแต่ละชั้นตกแต่งด้วยลวดลายฉลุโลหะ  ในส่วนของมุขทั้งสี่ก็ทำหลังคาซ้อนกัน 5 ชั้น  ลดหลั่นกันขึ้นไป  ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปแบบพม่าหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก สำหรับพระธาตุเจดีย์ก็เป็นเจดีย์ทรงกลมก่ออิฐถือปูนแบบพม่า   รอบคอระฆังมีลวดลายปูนปั้นภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพม่า เมื่อปี  2449  พระธาตุเจดีย์นี้ตั้งอยู่ข้างพระอุโบสถ

เส้นและลีลาจากการค้นคว้าและวิจัยทางสถาปัตยกรรม  โดย อรศิริ   ปาณินท์
วัดศรีชุม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วัดศรีชุมเป็นวัดที่มีศิลปะแบบพม่าที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มีอยู่ในภาคเหนือ ทั้งวิหารและโบสถ์มีรูปทรงและศิลปะการสลักลวดลายประดับเครื่องไม้ปิดทองประดับกระจกที่มีฝีมือเป็นเลิศ แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันวิหารได้ถูกไฟไหม้จนเสียหายเกือบทั้งหลังและยังไม่ได้รับการบูรณะ (พ.ศ. 2536) วัดนี้เป็นวัดที่งดงามมาก ดังนั้นในการเก็บข้อมูลและเพื่อการวิจัยได้บันทึกภาพร่างไว้มากกว่าวัดอื่นๆช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลนี้ถูกไฟไหม้ประมาณพ.ศ. 2529

อาคารที่งดงามของวัดศรีชุม คือ วิหารและโบสถ์ ซึ่งตั้งอยู่แยกกัน มีสนามหญ้ากั้นกลาง โบสถ์วัดนี้เป็นอาคารที่มีพื้นที่สี่เหลียมจัตุรัส ลักษณะมีเสารับชายคาปักนกเช่นเดียวกับเสานางเรียงโดยรอบทางเข้าหน้าโบสถ์เป็นบันไดนาคช่วงสั้นๆ มีนาคคู่ซึ่งเป็นปูนชั้นที่มีลวดลายงดงาม ประตูด้านหน้าตรงบันไดนาคมีลวดลายประดับกระจกสีที่ละเอียดงดงามมาก ลักษณะหลังคาโบสถ์เป็นหลังคาทรงมณฑปย่อมไม้สิบสอง ประดับด้วยเรือนยอด 5 ยอด ยอดกลาง 7 ชั้นประดับด้วยโลหะลายละเอียด ส่วนเรือนยอดจตุรมเป็นเรือนยอด 5 ชั้น รูปทรงและสัดส่วนของโบสถ์นี้จัดว่างดงามสมบูรณ์ที่สุด ในบรรดาศิลปะแบบพม่าในเมืองไทย สำหรับวิหารเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีซุ้มทางชั้นคลุมบันได2 ซุ้ม หลังคาคลุมบันไดเป็นหลังคาซึ่งซ้อน 2 ชั้น  ประดับตกแต่งด้วยไม้แกะสลักละเอียดอ่อนช้อย โดยเฉพาะลายไม้แกะสลักของสาหร่ายรองผึ้งตรงทางเข้า แกะสลักเป็นลวดลายพรรณพฤกษา เหนือหลังคาจึงซ้อนชั้นของทางเข้าเป็นเรือนยอด 7 ชั้นแล 5 ชั้นลดหลั่นกันตามลักษณะเรือนยอดแบบศิลปะพม่า ปลายสุดของเรือนยอดประดับด้วยฉัตรทอง วัดศรีชุมนี้นอกจากจะมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นเลิศแล้ว ยังมีเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นศิลปะการปิดทองประดับกระจกเข้ารวบรวมไว้ในวิหารอีกมากมายด้วย

ข้อมูลจาก  http://www.lpc.rmutl.ac.th/burmesetemple/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=57

TAGS:
Posted by | 29-10-2557 | 13:44
0 total comment 0 | total like 1,064 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  1,064

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 07/02/2558 11:30:20

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • วัดศรีชุม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง


  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง

  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  ที่พักเชียงใหม่
  พะเยา
  เที่ยวเชียงราย
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality replica
  เที่ยวลำพูน
  น้ำตก
  เที่ยวอุตรดิตถ์