+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / เชียงใหม่


เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดิมชื่อว่า เขื่อนแม่งัด ตั้งอยู่บนลำน้ำแม่งัด สาขาแม่น้ำปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และยังตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา สำหรับทางเข้าเขื่อนอยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 41 บนทางหลวงหมายเลข 107 (สายเชียงใหม่-ฝาง) เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 11 กิโลเมตร

การก่อสร้าง

เขื่อนแม่งัดเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยกรมชลประทาน การก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2527 ต่อมา กฟผ. ได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำในปี พ.ศ. 2528 แล้วเสร็จในปีเดียวกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขื่อนว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2529 และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529

ข้อมูลทั่วไป


ประเภทเขื่อน: เขื่อนดิน

ตัวเขื่อน: สร้างปิดกั้นลำน้ำแม่งัด ที่บ้านใหม่ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะเขื่อน: เขื่อนแม่งัดเป็นเขื่อนดินถม สูง 59 เมตร ยาว 1,950 เมตร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 26.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลเข้าตัวเขื่อนเฉลี่ยปีละ 332 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 4,500 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 9,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 19 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

ประโยชน์

ด้านการชลประทาน - สามารถส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการได้ประมาณ 30,000 ไร่ และช่วยส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ เพาะปลูกของฝายสินธุกิจปรีชา (ฝายแฝก) จังหวัดเชียงใหม่ โครงการแม่ปิงเก่า จังหวัดลำพูน และพื้นที่เพาะปลูกโดยฝายของราษฎรอีกด้วย รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 188,000 ไร่

ด้านพลังงานไฟฟ้า - เขื่อนสามารถผลิตกระไฟฟ้าได้ประมาณ 24.50 ล้านกิโลวัตต์

ด้านการประมง - เป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ เป็นแหล่งผลิตอาหาร สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น

การท่องเที่ยว - เขื่อนแม่งัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน อ่างน้ำเหนือเขื่อนมีทัศนียภาพที่งดงาม มีบริการนั่งแพ ร้านอาหาร

ประวัติเขื่อนแม่งัด


เมื่อ พ.ศ. 2495  ราษฎรในเขตตำบลช่อแล และตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกันสร้างฝายแม่งัดขึ้น ลักษณะเป็นฝายพื้นเมืองแบบหินทิ้ง ด้านบนยาแนวด้วยคอนกรีตมีขนาดสันฝายยาวประมาณ 110 เมตร สูง 4 เมตร โดยสร้างปิดกั้นลำน้ำแม่งัด           ณ บริเวณเหนือจุดที่ลำน้ำแม่งัดบรรจบแม่น้ำปิงประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อทดน้ำแล้วส่งน้ำให้พื้นที่นาประมาณ 3,600 ไร่ ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวราษฎรได้ช่วยกันทำตามแบบที่เคยทำกันมาแต่ดั้งเดิมจึงเป็นเหตุให้ฐานรากของตัวฝายขาดความมั่นคงแข็งแรง

ใน พ.ศ. 2516  ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นในท้องที่ ตำบลอินทขิล และตำบลช่อแล ความแรงของกระแสน้ำในลำน้ำแม่งัดซึ่งไหลเชี่ยวจัด ได้พัดพาตัวฝายทำให้ชำรุดเสียหายจนใช้การไม่ได้ ราษฎรจึงได้ขอให้ทางราชการช่วยสร้างให้ใหม่เป็นฝายถาวร หลังจากที่กรมชลประทานได้พิจารณาตรวจสอบสภาพของฝายแม่งัดแล้ว เห็นว่าสมควรซ่อมแซมฝายที่ชำรุดให้มีสภาพดีแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม เพื่อใช้งานได้ไปชั่วคราวก่อน ด้วยการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปช่วยซ่อมแซมให้ เพราะเมื่อจะสร้างให้เป็นฝายถาวรนั้นจำเป็นต้องรื้อฝายเดิมออกหมดเพื่อตรวจสอบสภาพฐานรากหรือสำรวจหาสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้การส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

ต่อมาราษฎรท้องที่ตำบลช่อแล ตำบลบ้านเป้า ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ร้องขอให้ทางราชการสร้างฝายแม่งัดพร้อมทั้งขุดคลองส่งน้ำ เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกทั้งสองฝั่งลำน้ำแม่งัดในบริเวณสามตำบลดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

ด้วยเหตุนี้ กรมชลประทานจึงได้ทบทวนและพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการก่อสร้างโครงการชลประทานประเภทฝาย ซึ่งสามารถอำนวยประโยชน์ให้ราษฎรได้อย่างเพียงพอเท่าที่ร้องขอ กับการก่อสร้างโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แบบอเนกประสงค์ ซึ่งสามารถอำนวยประโยชน์ให้ราษฎรได้จำนวนมากกว่า

เมื่อต้นปีพุทธศักราช2520    ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรม ณ จังหวัดเชียงใหม่    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบริเวณที่จะสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2520 ในการนี้ กรมชลประทานได้กราบบังคมทูลถวายรายงานเปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อเสียของการก่อสร้างโครงการชลประทานประเภทเหมืองฝายและประเภทอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของลุ่มน้ำแม่งัดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริว่า โครงการประเภทใดถ้าหากพิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถอำนวยประโยชน์ได้มากกว่า ก็สมควรเลือกสร้างโครงการประเภทนั้น

ด้วยเหตุนี้ กรมชลประทานจึงพิจารณาเลือกสร้างโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดตามที่สภาพภูมิประเทศจะอำนวยให้ และระดับน้ำสูงสุดที่จะเก็บกักไว้ในอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล จะต้องไม่ท่วมบริเวณอำเภอพร้าวทางเหนือขึ้นไปนั้นด้วย ซึ่งเมื่อเป็นโครงการประเภทเขื่อนเก็บกักน้ำแล้ว จะทำให้มีน้ำส่งให้พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดในเขตโครงการด้านท้ายอ่างเก็บน้ำได้เพียงพอตลอดทั้งปีอีกทั้งยังมีน้ำส่วนหนึ่งที่เหลือสำหรับส่งไปให้กับโครงการชลประทานแม่แฝกและโครงการชลประทานแม่ปิงเก่ารวมทั้งส่งน้ำให้กับฝายราษฎรตามลำน้ำแม่ปิงที่มีอยู่จำนวนมากได้ตลอดทั้งปีด้วย

 นอกจากจะมีน้ำเพื่อการเพาะปลูกของราษฎรได้อย่างเพียงพอและมีปริมาณสม่ำเสมอตลอดทุกฤดูกาลแล้ว น้ำที่เก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ยังจะให้ประโยชน์ในการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย

 ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/ http://www.maengad-rid1.com/

TAGS:
Posted by | 16-09-2557 | 14:35
0 total comment 0 | total like 12,245 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  12,245

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 09/02/2558 11:02:53

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง

  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  ที่พักเชียงใหม่
  high quality replica
  พะเยา
  เที่ยวเชียงราย
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  watches
  แม่ฮ่องสอน
  swiss Mechanical mov
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  เที่ยวลำพูน