+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / เชียงใหม่


วัดชัยพระเกียรติ

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภาพจาก  http://www.bloggang.com/viewdiary.php

วัดชัยพระเกียรติสถานที่ตั้ง

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่เยื้องกับ
กองกำกับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันออก

ประวัติความเป็นมา

จากเอกสารโบราณ วัดชัยพระเกียรติเดิมชื่อวัดผาเกียรติ์ สิ่งก่องสร้างภายในวัดปัจจุบัน เป็นของใหม่ทั้งหมด น่าจะเป็นเพราะโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในวัดผุพังไปจึงมีการบูรณะ หรือมีการรื้อปลูกสร้างกันขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามวัดชัยพระเกียรติก็ยังมีหลักฐานว่าเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ยุคราชวงศ์มังรายตอนกลางเท่าที่หลักฐานการค้นพบ ปรากฏชื่อของวัดผาเกียรติ์ในโคลงนิราศหริภัญไชย
จากประวัติของวัดที่ปรากฏ ในหลักศิลาจารึกหน้าพระวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ ระบุว่า วัดชัยพระเกียรติ์เป็นพระอารามของนครเชียงใหม่มาแต่โบราณกาล สมัยพระเมกุฏิวิสุทธิวงค์ กษัตริย์เชียงใหม่จะทรงทำนุบำรุงวัดนี้มาจนถึงเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลำดับสุดท้ายของราชวงศ์มังราย ส่วนการสร้างพระประธานในวิหารนั้น พระมหาจิรประภา

กษัตริย์ราชวงศ์มังรายลำดับที่ ๑๕ ทรงสร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ถวายแด่สมเด็จพระชัยราชาธิราชกษัตริย์ในวงศ์สุวรรณภูมิ ซึ่งปกครองกรุงศรีอยุธยาระหว่าง พ.ศ. ๒๗๘๑-๒๗๘๘ น้ำหนักทองที่หล่อ พระพุทธรูปองค์นี้มีอยู่ ๕ ตื้อ ๑ ตื้อ เท่ากับ ๑๐ โกฏิ น้ำหนักทอง ๕ ตื้อ จึงเท่ากับ ๕๐ โกฏิ จึงเรียกพระนามว่า “พระเจ้าห้าตื้อ” ที่ฐานของพระพุทธรุปด้านหน้าเป็นอักษรพม่าส่วนด้านหลังของพระพุทธรูป เป็นอักษรพื้นเมืองเชียงใหม่ แสดงให้เห็นสมัยนั้นพม่ามีอิทธิพลควบคุมล้านนามาก ในสมัยพระเมกุฏิล้านนาเกิดการระส่ำระส่ายเป็นอย่างมาก ได้รับการกดขี่จากพม่าราษฏรได้รับความเดือดร้อนถูกสั่งเกณฑ์แรงงานเก็บภาษีมากจนทำให้เกิดความเดือดร้อน

เมื่อล้านนาตกเป็นของพม่า พม่าเริ่มมีอิทธิพลทางด้านต่างๆ มากมายเช่นประเพณีต่างๆ แต่กษัตริย์พม่ามีความเลื่อมใสทางพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าทรงโปรดให้มีการอุปสมบทกุลบุตร อาราธนพระภิกษุสงฆ์ทั้งคณะวัดป่าแดง และคณะวัดสวนดอกไม้ไปแสดงธรรมถวายด้วย พม่าพยายามปฏิบัติตามจารีตประเพณีดังปรากฎในหลักศิลาจารึกวัดเชียงมั่น จีงมีผลทำให้วัฒนธรรมประเพณีได้รับการผสมกลมกลืนกับประเพณีและวัฒนธรรมของพม่า ต่อมาพ่อค้าชาวพม่าที่เดินทางเข้ามาค้าขายในเชียงใหม่ก็มักจะมาบูรณะปฏิสังขรณ์หรือสร้างวัดวาอารามให้เป็นศิลปะแบบพม่า โดยช่างฝีมือพม่า ทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมมีลักษณะแบบพม่า ในสมัยต่อมา เมื่อมีการสร้างวัดก็ยังคงสร้างให้มีรูปแบบพม่าทำให้เกิดความเข้าใจผิดอยู่เสมอว่าเป็นศิลปพื้นเมือง จิตรกรรมฝาผนัง ตามวัดในเชียงใหม่ก็เขียนยอดประสาท เป็นยอดปราสาทแบบพม่าซึ่งก็เป็นอิทธิพลที่พบในพุทธศาสนา ชาวพม่าก็ยังนับถือผีสางเทวดาควบคู่กันไปด้วยจนเกิดประเพณีว่า เมื่อสร้างวัดหรือปฏิสังขรณ์วัด ก็จะมีการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีสางเทวดา และอัญเชิญให้คุ้มครองตนเองด้วย

โบราณวัตถุสถาน


วิหาร เป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ทดแทนของเดิมที่ผุพังไปหน้าบันทำเป็นลายพันธุ์พฤกษา ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ทำเป็นรูปพญานาค

เจดีย์ ประกอบด้วยฐานเชียงสี่เหลี่ยม รองรอบฐานบัวลูกแก้วสี่เหลี่ยมย่อเก็จ ถัดขึ้นไปเป็นชั้น มาลัยเถาเหลี่ยมซ้อนกันห้าชั้นรับองค์ระฆังกลม บัลลังก์ย่อเหลี่ยม ปล้องไฉน ปลียอด และฉัตร


TAGS:
Posted by | 08-12-2557 | 10:21
0 total comment 0 | total like 909 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  909

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 10/02/2558 14:03:14

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


  แอ่วเหนือการเดินทาง

  แอ่วเหนือเจ้าของบทความ  แอ่วเหนือ
  แอ่วเหนือ
  278 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  ที่พักเชียงใหม่
  พะเยา
  เที่ยวเชียงราย
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality replica
  เที่ยวลำพูน
  น้ำตก
  เที่ยวอุตรดิตถ์