+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / เชียงใหม่


วัดราชมณเฑียร

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วัดราชมณเฑียรเป็นวัดที่สร้างมานาน เมื่อนับถึงกาลปัจจุบันมีอายุได้ ๕๐๐ กว่าปีล่วงมาแล้ว ถาวรวัตถุภายในวัดได้ชารุดทรุดโทรมลงตามกาล เวลา ทางวัดจึงได้เริ่มโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาวัด เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ตามโครงการพัฒนาวัด พัฒนาเมืองให้สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่บาเพ็ญบุญและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ต่อไป จึงได้ทาการรื้อวิหารมณเฑียรหลังเดิม และได้สร้างวิหารลายคามณเฑียรหลังใหม่ขึ้น ได้เริ่มวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔

เอกลักษณ์ทางโบราณสถานของวัดราชมณเฑียร
วิหารลายคาวัดราชมณเฑียร ถือเป็นโบราณสถานที่สาคัญภายในวัดราชมณเฑียร เป็นวิหาร ๒ ชั้น ทรงไทยล้านนา ประดับลวดลาย ปูนปั้น และลายคาแบบล้านนา จึงเป็นที่มาของชื่อวิหารลายคาวัดมณเฑียร
วิหารวัดราชมณเฑียร เป็นวิหารที่มีเอกลักษณ์พิเศษเป็นวิหารทรงไทยล้านนา ๒ ชั้น อยู่ติดถนน ด้วยเพราะสถานที่คับแคบ แต่ยังเป็นการก่อสร้างวิหารด้วยรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมของล้านนาเพื่อให้เกิด ความสวยงามและเด่นสง่า เป็นศิลปะอยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นสถานที่เคารพสักการบูชาของคนเมืองเชียงใหม่และประชาชนทั่วไปที่นับถือ พระพุทธศาสนา โดยชั้นแรกใช้เป็นสถานที่ทาบุญของศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ส่วนชั้นที่ ๒ จะทาการผูกพัทธสีมาทาเป็นอุโบสถ เพื่อใช้ในการทาสังฆกรรมของพระภิกษุ สามเณรต่อไป

ภายในพระวิหารประกอบด้วยเสากลาง มีระบียงเพไลล้อมรอบเพื่อ ให้เหมาะสมต่อประโยขน์ใช้สอย ภายในพระวิหารนั้นทางวัดมีความประสงค์ที่จะให้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ถึงปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดมณเฑียร คือพระมหาญาณคัมภีร์ ซึ่งจะมีการวาดภาพของพระมหาญาณคัมภีร์ ตั้งแต่เริ่มบวช การเผยแพร่พระศาสนา การไปสืบศาสนายังศรีลังกา จนมาเผยแพร่ศาสนาที่เชียงใหม่ เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และความสาคัญของพระมหาญาณคัมภีร์ที่มีต่อวงการคณะสงฆ์ของล้านนา

อีกส่วนหนึ่งจะรักษาไว้ซึ่งศิลปะของล้านนาด้วยการวาดลวดลายคา ซึ่งจะเป็นลายดอกแบบโบราณที่ฝาผนังด้านใน เพื่อให้เกิดความสวยงาม และเป็นการรักษาไว้ซึ่งศิลปะลายคาอีกด้วย ด้านนอกพระวิหารมีซุ้มประตู ประดับด้วยปูนปั้นลวดลายล้านนาประยุกต์ ประดับด้วยกระจกแก้วอังวะ ติดทองคาเปลว เช่นเดียวกับศิลปะล้านนาที่ใช้อยู่ในยุคปัจจุบัน

เอกลักษณ์พิเศษอีกอย่างของวัดราชมณเฑียรคือ การนาเอาวัสดุหินทรายมาสร้างเป็นพระพุทธรูป เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ไม่เคยมีปรากฏในปัจจุบัน ซึ่งในอดีตตามตานานนั้นได้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในสมัยพระเมืองแก้ว กษัตริย์เมืองเชียงใหม่ ได้สร้างพระพุทธรูปหินทราย ประดิษฐานไว้ยังวัดร่าเปิง ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยมีปรากฏในเมืองเชียงใหม่ว่ามีการสร้างพระพุทธรูปหิน ทรายอีกเลย วัดราชมณเฑียรโดย พระมหาชัชวาล โชติธฺมโม เจ้าอาวาส จึงได้นาหินทรายจากจังหวัดพะเยานามาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินทรายประจาวัดมณเฑียร และได้นามาประดิษฐานไว้ภายพระวิหารวัดมณเฑียร

TAGS:
Posted by | 08-12-2557 | 11:30
0 total comment 0 | total like 845 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  845

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 07/02/2558 16:56:47

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • วัดราชมณเฑียร อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่


  แอ่วเหนือการเดินทาง

  Eat

  ที่กินใกล้เคียง

  Hotel

  ที่พักใกล้เคียง

  แอ่วเหนือเจ้าของบทความ  แอ่วเหนือ
  แอ่วเหนือ
  278 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  high quality replica
  ที่พักเชียงใหม่
  พะเยา
  swiss Mechanical mov
  เที่ยวเชียงราย
  watches
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality swiss r