+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงวัฒนธรรม / เชียงใหม่


วัดเมืองมาง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภาพจาก  www.bloggang.com/viewdiary.php?id=moonfleet&month=08-2009&date=04&group=113&gblog=19

ประวัติวัดเมืองมาง                วัดเมืองมาง มีประวัติที่สืบค้นได้ว่า สร้างเมื่อปี พุทธศักราช ๒๒๒๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๕๕ ตามประวัติกล่าวไว้ว่า ในสมัยนั้นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ได้นำทัพขึ้นไปตีเมืองยอง  ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นสิบสองปันนา ภายหลังจากทำศึกชนะแล้ว  ได้กวาดต้อนเอาชาวเมืองยองมาเป็นเชลย และได้มาตั้งหมู่บ้านอยู่ในอาณาเขตเมืองเชียงใหม่ ในขณะนั้นขุนนางผู้หนึ่งชื่อ “หมื่นเพียน” (บางเอกสารว่าชื่อหมื่นเยื่อน) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมดูแลเชลย

          ในบรรดาชาวเมืองยองที่ถูกกวาดต้อนมาเป็นเชลยในคราวนั้น ได้มีชาวบ้านที่มาจากบ้านเมืองมางในแคว้นสิบสองปันนารวมอยู่ด้วย เมื่อมาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ ชาวบ้านได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ให้ชื่อตามขุนนางผู้ดูแลว่า “วัดหมื่นเพียน”ต่อมาขุนนางชื่อหมื่นเพียนเสียชีวิตลง ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงวัดก็ยังได้ช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงและร่วมกันพัฒนาวัดหมื่นเพียนสืบต่อกันมา

          ภายหลังชาวบ้านจึงพร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อชุมชนเดิมที่เมืองยอง เป็นการระลึกถึงหมู่บ้านเกิดเมืองนอนเดิมที่เคยอยู่อาศัยในแคว้นสิบสองปันนามาก่อน ที่ได้จากมาอย่างไม่มีวันได้โอกาสหวนกลับคืนไปอีกโดยเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า  “วัดเมืองมาง”และยังคงใช้ชื่อนี้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง

         วัดเมืองมาง ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ซอย ๒ บ้านเมืองมาง ถนนราชเชียงแสน ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๑๘ มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๘๒ ตารางวา มีอาณาเขตในแต่ละทิศ  ดังนี้

          ทิศเหนือ        จรดบ้านประชาชน

          ทิศใต้            จรดทางสาธารณะ

          ทิศตะวันออก  จรดถนนราชเชียงแสน

          ทิศตะวันตก    จรดทางสาธารณะ

          โดยมีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวาโฉนดเลขที่  ๔๒๐๔


 ลำดับเจ้าอาวาสวัดเมืองมาง  ดังนี้

          ๑.  พระอธิการศรีเทพ                           -

          ๒.  พระอธิการสิทธิ                     พ.ศ.    ๒๔๓๘-๒๔๕๘

          ๓   พระอธิการคำปัน                    พ.ศ.    ๒๔๕๙-๒๔๖๘

          ๔.  พระอู                                  พ.ศ.    ๒๔๖๙-๒๔๗

          ๕.  พระอธิการหมื่น                     พ.ศ.    ๒๔๗๓-๒๔๗๘

          ๖.  พระอธิการคำอ้าย                  พ.ศ.    ๒๔๗๘-๒๔๘๒

          ๗.  พระสมุห์คำปัน                      พ.ศ.    ๒๔๘๓-๒๔๘๖

          ๘.  พระคำอ้าย                           พ.ศ.    ๒๔๘๗-๒๔๘๘

          ๙.  พระครูพิพัฒน์คณาภิบาล         พ.ศ.    ๒๔๘๙-๒๕๓๑

          ๑๐.พระครูวรญาณมงคล               พ.ศ.    ๒๕๓๒-ปัจจุบัน

 

สิ่งปลูกสร้างภายในวัด

        ภายในอาณาเขตของวัดเมืองมาง ตำบลหายยา อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ มีการพัฒนาด้านถาวรวัตถุ มีเสนาสนะสิ่งปลูกสร้าง  เพื่อใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นเสนาสนะอาศัย ประกอบด้วยพระอุโบสถทรงไทยล้านนา ๑ หลัง  มีวิหารทรงไทยล้านนา ๑ หลัง มีศาลาการเปรียญทรงไทยแบบมีมุขสามชั้น ๑ หลัง มีกุฎิที่พักสงฆ์ ๑๖ หลัง มีศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง มีโภชนะศาลา(หอฉัน) ๑ หลัง  มีกุฏิห้องพักสำหรับปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๒๐ ห้อง มีหอพระไตรปิฎกสำหรับบรรจุพระคัมภีร์ต่างๆ ๑ หลัง มีปูชนียะวัตถุคือพระเจดีย์ลักษณะรูปทรงล้านนา ประยุกต์ ๑ องค์ มีกุฎิอาคันตุกะ ๑ หลัง

        ประวัติของวัดเมืองมางสืบค้นพบว่า มีความเป็นมาสอดคล้องกับบ้านเมืองมาง โดยบ้านเมืองมาง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ขอบกำแพงเมืองเชียงใหม่ ด้านทิศใต้ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่เล็กจริงๆ หากเปรียบเทียบกับหมู่บ้านใกล้เคียง เช่นบ้านธาตุคำ บ้านนันทาราม ที่อยู่ถัดกันออกไปด้านทิศตะวันตก บริเวณหมู่บ้านเมืองมาง จะอยู่รายล้อมหรือข้างวัดเมืองมาง เดิมทีมีบ้านเรือนของชาวบ้านไม่เกิน ๑๐ ครอบครัว พื้นที่อยู่ติดกันเป็นบ้านกองทราย มีครอบครัวชาวบ้านที่อยู่อาศัยมากกว่าเล็กน้อยประมาณ ๑๕ ครอบครัว ชาวบ้านแถบนี้ส่วนหนึ่งเป็นศรัทธาวัดเมืองมาง อีกส่วนหนึ่งเป็นศรัทธาวัดดาวดึงษ์และวัดธาตุคำ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันด้านทิศใต้ ในสมัยก่อนนั้นหมู่บ้านหรือชุมชนเล็กๆ มักจะแอบอิงอยู่กับหมู่บ้านหรือชุมชนที่ใหญ่กว่า

          ดังนั้น ชาวบ้านเมืองมางเมื่อถูกคนอื่นถามว่าบ้านอยู่ที่ไหน มักจะได้รับคำตอบว่าบ้านอยู่ประตูเชียงใหม่ จากนั้นจะมีคำขยายความต่อไปอีกว่า “อยู่แถวข้างวัดเมืองมาง”

            วัดเมืองมางเริ่มมีการพัฒนาอย่างเด่นชัด เมื่อ “พระอาจารย์ทอง“ มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๙๑ พระอาจารย์ทองเกิดที่อำเภอฮอด บรรพบุรุษทางพ่อมีเชื้อสายตระกูลขุนนางสมัยรัชกาลที่ ๖ เริ่มบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๑ ปี และเมื่ออุปสมบทแล้วมาจำพรรษาอยู่ที่วัดชัยพระเกียรติ เป็นผู้ช่วยเหลืองานของเจ้าอาวาสในสมัยนั้นคือพระครูคัมภีรธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองมางในปีพุทธศักราช ๒๔๙๑ ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๔๙๕ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนพระสงฆ์จากภาคเหนือไปศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ กรุงเทพฯ เมื่อกลับมาท่านจึงเปิดสอนวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่พุทธศาสนิกชน โดยแนะนำชาวบ้านทั้งละแวกใกล้เคียงและบ้านอื่นเข้ามาปฏิบัติธรรม  มีผู้สนใจเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดเมืองมางเป็นจำนวนมาก ในเวลาต่อมาทางวัดเมืองมางได้จัดให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม แผนกบาลี  และแผนกอภิธรรม  โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๑๒ เป็นต้นมา  และยังดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน

        ปัจจุบันพระอาจารย์ทอง  ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์หนเหนือ กองการวิปัสสนาธุระ มีสมณศักดิ์ที่ “พระธรรมมังคลาจารย์” (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)


ข้อมูลจาก  muangmang.igetweb.com/index.php?mo=3&art=477479

TAGS:
Posted by | 10-12-2557 | 15:30
0 total comment 0 | total like 1,025 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  1,025

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 10/02/2558 11:57:27

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • ถนนราชเชียงแสน ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


  แอ่วเหนือการเดินทาง

  Eat

  ที่กินใกล้เคียง

  Hotel

  ที่พักใกล้เคียง

  • Tree-Residences

   Tree-Residences


   ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่

  แอ่วเหนือเจ้าของบทความ  แอ่วเหนือ
  แอ่วเหนือ
  278 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  ที่พักเชียงใหม่
  high quality replica
  พะเยา
  เที่ยวเชียงราย
  น่าน
  swiss Mechanical mov
  watches
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality swiss r