+ เพิ่มบทความใหม่

ที่เที่ยว / เที่ยวเชิงนิเวศ / เชียงใหม่


แม่กำปอง

เที่ยวเชิงนิเวศ

บ้านแม่กำปองกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชาวบ้านมีอาชีพปลูกเมี่ยง ทำไร่ และทำส่วนกาแฟ จึงทำให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชื่นชมความงดงามอย่างไม่ขาดสาย ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทำให้ชาวบ้านเกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในอนาคต

โดยเฉพาะวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามาพร้อมกับนักท่องเที่ยว จากสิ่งที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องมีกระบวนการป้องกันปัญหา เพื่อให้คนในหมู่บ้านและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป พร้อม ๆ กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมของคนในชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยโครงการ รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน บ้านแม่กำปอง หมู่ 3 ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีนายพรมมินทร์พวงมาลา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

หลังสิ้นสุดกระบวนการวิจัย ชาวบ้านสามารถรวบรวมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พืชสมุนไพร ไม้ดอกที่มีคุณค่าอย่าง ”ดอกเอื้องดิน” ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาตามวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน จากเข้าร่วมกระบวนการของงานวิจัย นอกจากนั้นยังนำเอาองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนาไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวภายใต้การจัดการของคนในชุมชนอย่างเป็นระบบ ที่ประกอบด้วย กิจกรรมทางการท่องเที่ยว โปรแกรมและรูปแบบการท่องเที่ยว กฎระเบียบข้อบังคับการท่องเที่ยวของชุมชน คณะกรรมการด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชน เน้นการกระจายรายได้ และผลประโยชน์ที่ลงสู่ชุมชนอย่างสมดุลย์

ทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชน


สำหรับทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนที่สำคัญ ประกอบด้วย

·         ป่าไม้ จากสภาพที่เป็นพื้นที่ดอนส่งผลให้บ้านแม่กำปองล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ ซึ่งเป็นลักษณะของป่าเบญจพรรณ โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางด้านพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ซึ่งพันธุ์พืชที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวได้แก่ ดอกเอื้องดิน ดอกเป็นสีม่วงขาว สำหรับสภาพป่าของหมู่บ้านแม่กำปองประกอบด้วย ป่าเมี่ยง และป่าชุมชน ที่ชาวบ้านอนุรักษ์เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ และการใช้ประโยชน์ของคนภายในชุมชน

·         น้ำตกแม่กำปอง  น้ำตกแม่กำปองมีต้นกำเนิดจากแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตบ้านแม่กำปอง มีความสวยงามไหลลดหลั่นลงมากันเป็นระดับรวม 7 ชั้น น้ำมีความใสสะอาด ซึ่งการเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวจะผ่านน้ำตกก่อนขึ้นไปชมสภาพทิวทัศน์บนดอยม่อนล้าน

·         หน้าผาหิน  เป็นหน้าผาหินปูน โดยมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะมีลำน้ำไหลผ่านและจะหายไปก่อนที่ลำน้ำจะผุดขึ้นอีกทางด้านหนึ่งของหน้าผาหิน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกและน่าสนใจ

·         หินโยกหินคลอน  หินโยกหินคลอนตั้งอยู่ในเขตบ้านธารทอง ตามเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านแม่กำปอง ลักษณะเด่นของหินโยกหินคลอน คือ หินจะโยกคลอนเท่าเดิมไม่ว่าจะผลักแรงขนาดไหน ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจหินโยกหินคลอนอย่างมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวท้องถิ่นจะอธิษฐานให้สมหวังและผลักให้หินโยก เพื่อให้ตนเองบรรลุในสิ่งที่ตั้งความหวัง

·         สวนหิน สวนหินอยู่ใกล้ๆ กับหน้าผาหิน ลักษณะของสภาพพื้นที่ มีหินกระจัดกระจาย เป็นเหมือนลักษณะของสวนหิน

·         วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน ลักษณะวัฒนธรรมของบ้านแม่กำปอง เป็นวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเป็นอัตตลักษณ์ของคนพื้นบ้านภาคเหนือ โดยมีลักษณะการพูด การกิน ภาษา และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง นอกจากนี้วิถีชีวิตของชาวบ้านแม่กำปอง ยังมีจุดเด่น คือ เป็นชุมชนที่มีการทำเมี่ยงเป็นอาชีพหลัก ซึ่งอาชีพดังกล่าวปัจจุบันเริ่มลดน้อยลง และหาดูได้ยาก

·         วัดคันธาพฤกษา เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้น ตั้งแต่ในยุคการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ลักษณะของการก่อสร้างใช้สถาปัตยกรรมของภาคเหนือ โดยพระอุโบสถตั้งอยู่กลางน้ำ เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดเขตเช่นเดียวกับการใช้เสมาหินตามหลักของวัดในวัฒนธรรมภาคกลาง

·         กลุ่มอาชีพ ปัจจุบันบ้านแม่กำปอง มีกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งกลุ่มอาชีพเหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชน และช่วยกระจายผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวชุมชนสู่ชาวบ้านทั้งชุมชน กลุ่มที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มสมุนไพร กลุ่มดนตรีพื้นเมือง และกลุ่มนวดแผนไทย

ข้อมูลจาก http://www.mae-kampong.com/

TAGS:
Posted by | 18-09-2557 | 17:15
0 total comment 0 | total like 8,089 | total view

likeLike
favoriteAdd to Favorite
Share Link:
 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นสมาชิก

  8,089

  Views
  แก้ไขล่าสุดวันที่ 05/02/2558 11:18:33

  สร้างทริปใหม่

  แผนที่  ข้อมูลการติดต่อ


  • ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่
  • 089-9526347


  เที่ยวเชียงใหม่การเดินทาง

  Eat

  ที่กินใกล้เคียง

  Hotel

  ที่พักใกล้เคียง

  เที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบทความ  เที่ยวเชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  2 บทความ
  อ่านบทความอื่นๆ  คำค้นยอดนิยม


  เชียงใหม่
  เที่ยวเชียงใหม่
  ที่กินเชียงใหม่
  วัด
  เชียงราย
  high quality replica
  ที่พักเชียงใหม่
  พะเยา
  swiss Mechanical mov
  เที่ยวเชียงราย
  watches
  น่าน
  ร้านกาแฟเชียงใหม่
  ลำพูน
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
  แพร่
  ร้านอาหารเชียงใหม่
  ร้านกาแฟ
  high quality swiss r